سامان تل
سامانتل

سامانتل

سامانتل ارائه خدمات تلفن همراه درحوزه های بانکی، مخابراتی، ارتباطات ماشین به ماشین ، اینترنت اشیاء، سرویس ها و خدمات سازمانی.

سیم کارت NFC سیم کارت اعتباری سیم کارت دائمی