روابط عمومی پدیده ای شگفت انگیز در عصر ارتباطات واطلاعات

همگان می دانند که ارتباطات زمینه ساز حرکت شتابان جهان به سوی عصر اطلاعات و دیجیتال و به دنبال آن ورود به جامعه اطلاعاتی است، بی آنکه از اهمیت آن کاسته شده باشد.

آنچه دراعصار پیشین ، حال و آینده تغییر نیافته ونمی یابد، بخش ارتباطات انسانی آن است که مسئولیت اجتماعی آن بر دوش روابط عمومی ها سنگینی می کند.

روابط عمومی در عصر ارتباطات همه توانمندی های خود را به کار گرفت تا شاید میان مردم و سازمان های اجتماعی تفاهم ایجاد کند.

روابط عمومی در عصر اطلاعات به بسط دانش ارتباطی پرداخت تا شاید مفاهمه ی میان مردم و سازمان گسسته نشود.

و امروز در عصر جامعه اطلاعاتی روابط عمومی همچنان به دنبال همان رسالت همیشگی است .

خلق احساسی خوش آیند در همه اجزای ارتباطی. میان مردم با سازمان ، میان مدیران با کارکنان و میان کارکنان با یکدیگر.

و این کاری بس دشوار است.

چنانکه سال هاست، روابط عمومی به‌عنوان یکی از پراسترس‌ترین مشاغل در لیست CareerCast (شبکه شغلی آنلاین ) قرارگرفته است و اما کارشناسان روابط عمومی همچنان با انجام رسالت خویش مشغولند بی آنکه ذره ای احساس خستگی درآنان دیده شده باشد.

روابط عمومی همیشه جستجو می کند. درجامعه، درسازمان، میان مردم و درجمع کارکنان.

روابط عمومی بی وقفه به دنبال تفاهم می گردد و از هر سوء تفاهمی متاثر می شود.

روابط عمومی زاده شده است تا سازمان را همراهی کند میان مردم و مردم را همراه کند با سازمان.

روابط عمومی دلسوز سازمان است و مدافع مردم.

روابط عمومی وقتی آرام می گیرد که میان مردم وسازمان الفتی برقرار شود و منافع مردم قربانی زیاده خواهی سازمان و حقوق سازمان قربانی بی مبالاتی افراد نشود.

روابط عمومی برای همسویی مدیران و کارکنان تلاش می کند و انسجام سازمان را بی وقفه دنبال می کند.

روابط عمومی جایی است که مدیر می تواند توانمندی های خود را به نمایش بگذارد. مردم رضایتشان را در آن جستجو کننند و کارکنان خواسته هایشان را بی دغدغه با او درمیان بگذارند.

روابط عمومی شور می بخشد و امید می آفریند.

رسالت روابط عمومی همین است.

گرامی باد روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

لیلا عبادیان – مدیرروابط عمومی سامانتل

 

 

 

 

افزودن نظر جدید

avatar