وضعیت مراکز استان های تحت پوشش :

پوشش شبکه سامانتل

داخلی
خارجی