وضعیت استان های تحت پوشش :

پوشش 3G نسل سوم

داخلی
خارجی