پرداخت با من

این سرویس در صورت لزوم برای پرداخت هزینه مکالمه از مشترکین دیگر سامانتل بکار می رود. مشترکین سامانتل با شماره گیری 999 قبل از شماره مورد نظر، قادر می باشند پرداخت هزینه مکالمه را از دریافت کننده تماس درخواست نمایند. این سرویس جهت بر قراری تماس در زمانی که شارژ  مشترک به پایان رسیده و امکان افزایش اعتبار نداشته باشد استفاده می شود. هزینه این سرویس از اعتبار  سیم کارت اعتباری کسر و  یا در قبض سیم کارت های دائمی سامانتل محاسبه خواهد شد و هیچگونه هزینه اضافی دیگری نداشته و مانند یک تماس عادی برآورد خواهد شد.

از طریق کد دستوری ذیل می توانید از این سرویس را فعال نمایید:

عنوان کد دستوری نوع سیم کارت
پرداخت با من *9*4*1# دایمی/اعتباری
فعالسازی *9*4*1*1# دایمی/اعتباری
غیر فعالسازی *9*4*1*2# دایمی/اعتباری

امکان بهرمندی از این سرویس به زودی برای مشترکین سامانتل فراهم خواهد شد.